میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۲
۱۹ آبان ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی از سوی حضرت بهاءالله به مصر رفت. پس از این که عده‌ای مومن شدند، با دسیسه قنسول ایران به اتفاق هفت نفر دیگر سخت گرفتار شد. او شجاعانه در مقابل قنسول ایستادگی می‌کرد …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه