شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۱

Program Picture

پرواز

شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۱
۰۸ فروردین ۱۳۹۶

بهین آیین سخت آلوده به گناه بود، از آخوندی شنید هرکس یک بهائی را بکشد تمام گناهانش را خدا می بخشد. به همین جهت به دنبال پیدا کردن یک بهائی بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه