میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۳
۲۶ آبان ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی در مصر با نقشه‌های قنسول ایران در شرایط سخت اسیر و محبوس شد و با کند و زنجیر به مناطق مختلف منتقل میشد و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه