شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۳

Program Picture

پرواز

شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین – بخش ۳
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

بهین آیین وقتی بهائی شد با همسر بیستمش سی سال زندگی کرد، و در معرّفی آئین بهائی از صبر و تحمّل همسرش بهره برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه