آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۲
۰۳ اسفند ۱۳۹۵

جذّاب با اینکه برادرش بهائی شده بود، ولی خودش یک یهودی محکم و مقیّد به احکام شریعت موسوی بود. اما اتّفاقاتی او را به آئین بهائی سوق داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه