شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی

Program Picture

پرواز

شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶

محفوظ الحق علمی از دانشمندان مسلمان هند و پاکستان بود و با دکتر اقبال لاهوری شاعر معروف دوست بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه