آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۳
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

جذّاب، پس از زیارت حضرت بهاءالله به ایران برگشت و همه فهمیدند که او بهائی شده. یهودیانی که مسلمان شده بودند، ترسیدند برای جامعه یهودی دردسر درست شود و تصمیم گرفتند او را تنبیه کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه