میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۷

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۷
۲۴ آذر ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی پس از ۱۳ سال تبعید در سودان در ایران مشغول به خدمت گردید. هرگاه موفقیتی به دست می‌آورد مورد اذیت از سوی علما واقع میشد ولی هیچگاه توقفی در کارش ایجاد نشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه