قسمت ۱۰۸ – نقشى نو: شالوده مردانگی

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۸ – نقشى نو: شالوده مردانگی
۲۳ مرداد ۱۴۰۲

در جریان بخشیدن معنا به زندگى مستمندان و فقرا، سخنانى در متون ادیان درباره فقر و مسکنت وارد شده. برخى منتقدان جدى و غیر جدى دین، چنین بیاناتى را عامل مدارا و انفعال و ستم‌پذیرى طبقه فقرا در مواجهه با ظلم حاکمان به حساب می‌آورند. در این سخن گفتگویى خواهد بود که به حقیقت در طول تاریخ خود این ادیان هم هرگز چنین خوانشى از این گونه بیانات نبوده و نیز خواهیم کوشید تا مفهوم عمیقى را که پس پشت چنین بیاناتى بوده وارسى کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه