قسمت ۴ – معراج کلام بشرى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴ – معراج کلام بشرى
۰۴ مرداد ۱۴۰۰

پروردگار شنواست به آن‌چیز که تمامى تاریخ بشرى و همه جامعه انسانى به صورت یک کل بر گوشش نجوا می‌کند. تعالیم ادیان در هر دور و آن‌ چیز که در متن کتاب آسمانى گنجانده می‌شود بدون شنیدن این نجوا نیست. حالِ جهان انسانى اگر متفاوت بود، متن کتاب آسمانى هم به گونه دیگرى نازل می‌شد. اما فرق است بین آن نجوا که از زبان بشر به گوش رسیده با انعکاس همان سخن در کلام حضرت پروردگار.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه