قسمت ۷ – اصطکاک علما با ظهور جدید

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷ – اصطکاک علما با ظهور جدید
۲۵ مرداد ۱۴۰۰

جوّ دوران ظهور حضرت باب چنان بود که ایشان مقامات عالیه خود را به صورتى تدریجى با مردمان در میان نهادند. این‌ که سود و ثمر ظهور ایشان در همان سال‌هاى آغازین پیش از اظهار مقامات عالیه شان چه بود و این‌ که چه اثرى می‌خواستند و توانستند از راه همان ادعاها بر جامعه ایران بگذارند شایسته بحث و گفتگو است. این گفتار به پرسشى براى این پاسخ می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه