قسمت ۶ – تفسیر گذشته یا بناى آینده

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶ – تفسیر گذشته یا بناى آینده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰

ظهور الهى در عصر جدید نیامده است تا معانى پوشیده در متون کتب آسمانى قبل را براى پیروان آن ادیان بشکافد. آن متون مقدسه مسئولیتى که بر دوش داشتند را در دوران خود ایفا نمودند، ورنه ظهور آن‌ها عبث می‌بود. پیامبر الهى در این دوران اگر هم به پشت سر نگاه می‌کند هدفش خلق تمدنى نوین است، به کمک بازتفسیر عناصرى که مردمان بدان انس داشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه