قسمت ۵ – سبک و سیاق کتاب ایقان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵ – سبک و سیاق کتاب ایقان
۱۱ مرداد ۱۴۰۰

همواره در زمان ظهور پیامبران الهى این اعتراض بر ایشان وارد میامد که لحن آثار ایشان براى شنوندگان کلام ایشان نامأنوس به نظر می‌آمده. اما این اعتراض به نحو شدیدترى بر متون وحیانى در ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله وارد شده. دلیل آن تفاوت اساسى در سبک و سیاق آثار مقدسه در این دوره از رشد تاریخ بشرى است که در این گفتار بدان پرداخته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه