قسمت ۹۵ – نقشى نو: رگ جهان و پزشک دانا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۵ – نقشى نو: رگ جهان و پزشک دانا
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

بسیارى از احکام و حدودى که در کتاب الهى وارد شده به گونه‌ای هستند که اگر حکم کاملا متفاوتى نازل گشته بود چه بسا که باز پیروان ادیان در توجیه همان حکم جایگزین مطالبى بیان می‌کردند، اما تعالیم اجتماعى یک دیانت این چنین نیستند. تعالیم اجتماعى به گونه‌اى در کتاب الهى نازل شده‌اند که جز همان تعالیم با اقتضاى زمان و نیازهاى روزگار مطابق و موافق به نظر نمی‌آید. خرد و عقل بشرى نمی‌توانست راهى براى فهم تعالیمى جایگزین پیدا بکند. در این گفتار پیرامون ارتباط میان این دو گوشه از ادیان الهى سخنى خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه