قسمت ۱۲۶ – نقشى نو: غایت و هدف هستى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۶ – نقشى نو: غایت و هدف هستى
۲۷ آذر ۱۴۰۲

پیشتر در خصوص هدف از آفرینش در نظر برخى اندیشمندان مطالبى بیان کردیم و هم گفتگویى داشتیم پیرامون آن که قائل شدن هدف براى آفرینش ممکنات چه دشواری‌هایى می‌توانست در پى داشته باشد. در این گفتار بر اثر متون آیین بهائى و به خصوص آثار حضرت باب سراغى خواهیم گرفت از دیدگاهى که آفرینش ممکنات را حرکتى و جریانى می‌دید از سوى خود عالم هستى، همراه با اختیارى که با نهان خود این هستى هم‌عنان بوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه