قسمت ۱۰۲ – نقشى نو: گسست یا پیوستگى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۲ – نقشى نو: گسست یا پیوستگى
۰۵ تیر ۱۴۰۲

بازتعبیرى که در کتاب ایقان از قیامت و رستاخیز بزرگ بیان نموده‌اند در واقع چرخاندن نگاهى واقعه‌مدار به نگاهى جریان‌مدار است. قیامت که در نگاه سنتى خارج از زمان و در طول تاریخ حیات بشر تصور می‌شد در کتاب ایقان به دل تاریخ زیسته شده جامعه بشرى بازگردانده می‌شود. هم‌چون چرخشى می‌تواند بینش عمیقى به دست دهد که در بازساختن نوین عرصه‌هاى گوناگون حیات بشر نیز سودمند بیفتد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه