قسمت ۱۰۳ – نقشى نو: تردید کهن در جهان مدرن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۰۳ – نقشى نو: تردید کهن در جهان مدرن
۱۲ تیر ۱۴۰۲

نشانه‌هاى رستاخیز بزرگ بیش از همه مربوط می‌شدند به همان سومین نقش دین، یعنى پدید آوردن دایره‌اى وسیع‌تر از وحدت و یگانگى. تردیدى که در داستان ابراهیم یا عزیز بیان می‌شد درباره بهم پیوستن گوشت و پوست و استخوان هم همان تردیدى است که افراد در همین جهان امروز بیان می‌کنند نسبت به تحقق صلح و یگانگى در سطح وسیع بین المللى. دقیقا تکرار و در واقع معنى همان حرف است که «مگر می‌شود این گوشت و پوست و استخوان به هم آید و این جسم باز جانى تازه گیرد؟»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه