قسمت ۹۳ – نقشى نو: فیلسوف و پیامبر

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۳ – نقشى نو: فیلسوف و پیامبر
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیشتر، از چهار نقشى که دین به طور خاص ایفا می‌کند سخنى گفتیم. در این گفتار اولین نقش را به تفصیل مورد وارسى قرار می‌دهیم. کلام پیامبران الهى هم به خاطر غلبه و نفوذ روح الهى، و هم به خاطر انعطافى که در آن هست در دل لایه‌هاى وسیعى از مردمان رسوخ می‌کند. این هر دو ویژگى، مورد اشاره‌ کسانى هم‌چون ابن سینا نیز بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه