قسمت ۶۴ – تار و پود زندگى: هوشیارى نسبت به بلا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۴ – تار و پود زندگى: هوشیارى نسبت به بلا
۱۱ مهر ۱۴۰۱

در متون ادیان بسیار وارد شده که فرد مومن را پذیرای بلا توصیف کرده‌اند، گویی که بلا موهبتی است که نبایست خویشتن را از آن محروم بدارد. در این گفتار صحبتی خواهد بود پیرامون این که مراد از همچو بیاناتی تقدیس و ستایش بلا نیست، بلکه توصیف معرفتی نسبت به بلا است که بتواند بی هیچ چشم‌داشتی سبب خلاصی دیگران بوده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه