قسمت ۶۳ – تار و پود زندگى: پیرامون عذاب الهى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۳ – تار و پود زندگى: پیرامون عذاب الهى
۰۴ مهر ۱۴۰۱

نظر به تعامل تنگاتنگی که میان اراده‌ى پروردگار و اراده‌ی بشری در متون ادیان بیان شده، در متون ادیان مختلف سخن از “عذاب الهی” نیز به میان آمده در مواجهه با مواقعى که غفلتی از سوى بشر ظاهر شده است. منتها مفهوم این تعبیر نه آنست که پروردگار از بیرون تاریخ تازیانه‌ای در دست گرفته تا بر گرده‌ی بشر وارد آورد. باز هر چه هست بر هم ریختن تعادلى است که از دل خود آن غفلت بشر زاییده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه