قسمت ۶۲ – بنیاد متافیزیک حقوق جزاء

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۲ – بنیاد متافیزیک حقوق جزاء
۲۸ شهریور ۱۴۰۱

به حقوق جزایى در طول تاریخ از دیدگاه‌هاى گوناگون نگریسته می‌شد. منع و بازدارى سایرین از اثر مجازات فرد خاطى، و نیز بازپرورى از جمله این نظرگاه‌هاست. در متون مقدسه آیین بهائى اساسى متافیزیک به عنوان بنیاد حقوق جزایى بیان شده که در این گفتار موضوع بحث خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه