Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

بیکاری – بخش ۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۰

این قسمت در ابتدا به مفهوم اشتغال و اهمیت آن می‌پردازد و ریشه‌های اصلی بیکاری را روشن می‌سازد و ضمن ارائه آمار سعی می‌کند چشم اندازی در ارتباط با آینده اشتغال در دنیا به مخاطب ارائه نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه