Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

فساد اقتصادی
۲۰ مهر ۱۴۰۰

در این برنامه سعی بر آن است که ضمن بیان مفهوم فساد اقتصادی و پیامدهای آن، علل این واقعه منحوس ریشه‌یابی شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه