Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

اعتدال در اقتصاد
۱۱ آبان ۱۴۰۰

در این برنامه مفهوم اقتصادی اعتدال و فواید اقتصادی اعتدال بیان می‌گردد و به رابطۀ اعتدال و عدالت اجتماعی پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه