Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

مصرف معقول
۰۴ آبان ۱۴۰۰

در این قسمت فرق بین مصرف و مصرف‌گرایی و فرق بین نیازها و خواسته‌ها و دیدگاه آئین بهائی درباره زندگی مطلوب عنوان می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه