Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

نقش دولت در اقتصاد
۱۳ مهر ۱۴۰۰

در این برنامه در رابطه با اهمیت و لزوم دخالت دولت در اقتصاد و نقشش در ایجاد رفاه شهروندانش صحبت می‌شود و همچنین آفت‌های جدی که این دخالت می‌تواند به اقتصاد و جامعه وارد نماید نیز بازگو می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه