Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

مصرف‌گرایی
۲۷ مهر ۱۴۰۰

در این برنامه ضمن توضیح روشن مقوله مصرف‌گرایی و برشمردن برخی تبعات آن برای نسل بشر، مطالبی در باب منطق مصرف‌گرایی و علل به وجود آمدن پدیده آن نیز عنوان می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه