Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴

عملکرد بازار
۰۶ مهر ۱۴۰۰

در این برنامه فلسفه بازار آزاد و مفاهیم مربوط به آن گفته می‌شود و در رابطه با چگونگی کاهش چالش‌های بازار آزاد و مفهوم اقتصاد اخلاقی در بازار آزاد مطالبی بیان می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه