قسمت ۲۶ – تار و پود زندگى: روی‌گردانی عبدالخالق

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۶ – تار و پود زندگى: روی‌گردانی عبدالخالق
۰۶ دی ۱۴۰۰

ملا عبدالخالق یزدى که از بزرگ‌ترین علماى شیخیه بود، همه دردها و آزارها از سوى سایر علماى مشهد را طاقت آورد. از دست دادن فرزند جوانش هم سبب نشد هرگز دلش بلرزد، اما تنها آن زمانى از اعتقاد خود به آیین بابى دورى گرفت که ناسازگارى دید میان آن تصویرى که از جنبش جدید در ذهن خود داشت با آن‌ چیز که واقعیت امر بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه