قسمت ۱۷ – بشرى و الهى: حجاب علم

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۷ – بشرى و الهى: حجاب علم
۰۳ آبان ۱۴۰۰

بر اساس دیدگاهى در متون ادیان، مادی‌ترین چیزها می‌تواند شخص را به عالی‌ترین درجه‌هاى معنویت رهنمون شود و آن چیزها که همواره معنوى انگاشته می‌شدند چه بسا که شخص را به پست‌ترین ورطه‌ها سقوط دهند. این گفتار خواهد کوشید دیدگاهى نسبت به مفهوم انقطاع و وارستگى به دست دهد تا پرتوی بیفکند بر تمیز و تفکیک میان همچو مواردى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه