قسمت ۱۸ – در ستایش سوختن: مراتب یقین

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۸ – در ستایش سوختن: مراتب یقین
۱۰ آبان ۱۴۰۰

نزدیکى و پیوند میان یک فرد با فعالیت‌هایى یا انسان‌هایى که خود را شیفته آنها می‌داند درجات و مراتب متفاوتى دارد. فرق بسیار است میان آن کس که دستى از دور بر آتش دارد تا آن کسى که پروانه‌ وار خود را با آتش یکى کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه