قسمت ۱۶ – بشرى و الهى: مى و جام

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۶ – بشرى و الهى: مى و جام
۲۶ مهر ۱۴۰۰

از متن کتاب‌هاى آسمانى این معنى فهم می‌شود که مرز بسیار باریکى قائل شده‌اند میان مفهوم آن‌ چیزها که مادى و بشرى انگاشته می‌شوند با آن‌ها که الهى یا روحانى تلقى شده اند. این گفتار می‌کوشد تا از همین مرز باریک سودى ببرد براى فهم برخى نکته‌هاى معرفتى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه