قسمت ۵۸ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)

قسمت ۵۸ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)
بهمن ۵, ۱۳۹۹

ای پسران غفلت و هوی

دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌اید و دوست مرا از خود رانده‌اید. چنان‌چه حب غیر مرا در دل منزل داده‌اید. بشنوید بیان دوست را و به رضوانش اقبال نمائید. دوستان ظاهر، نظر به مصلحت خود، یکدیگر را دوست داشته و دارند. ولکن دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته و دارد. بلکه مخصوص هدایت شما بلایای لا تحصی قبول فرموده. به چنین دوست جفا مکنید و به کویش بشتابید. این است شمس کلمه‌ صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده. افتحوا آذانکم لاصغاء کلمه اللّه المهیمن القیوم.

فقره پنجاه و دوم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه