قسمت ۹۱ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۱ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)
۰۴ مهر ۱۴۰۰

بررسی فقره هشتادم کلمات مکنونه:

ای بندگان من

شما اشجار رضوان منید. باید به اثمار بدیعهٴ منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند. این است اسباب غنا یا اولی الألباب و انّ الأمور معلّقه بأسبابها و فضل الله یغنیکم بها و اشجار بی‌ثمار لایق نار بوده و خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه