قسمت ۶ – فقره‌ سوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶ – فقره‌ سوم کلمات مکنونه فارسی
۲۲ دی ۱۳۹۸

ای دوست

در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.

فقره سوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه