قسمت ۲ – لحن کلمات مکنونه

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲ – لحن کلمات مکنونه
۲۴ آذر ۱۳۹۸

موضوع این قسمت از سر آشکار لحن کلمات مکنونه‌ فارسی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه