قسمت ۶۸ – فقره‌ شصت و یکم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۸ – فقره‌ شصت و یکم کلمات مکنونه فارسی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ای پسر انسان

شبنمی از ژرف دریای رحمت خود بر عالمیان مبذول داشتم و احدی را مقبل نیافتم. زیرا که کل از خمر باقی لطیف توحید، به‌ ماء کثیف نبید اقبال نموده‌اند و از کاس جمال باقی به‌ جام فانی قانع شده‌اند. فبئس ما هُم به یقنعون.

فقره‌ شصت و یکم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه