سر آشکار

program picture

سر آشکار

سر آشکار برنامه‌ ایست که به معرفی یکی از مهم‌ترین آثار حضرت بهاءالله می‌پردازد: کلمات مکنونه فارسی. در هر قسمت از این برنامه، هومن عبدی در گفتگو با استاد وحید خرسندی یکی از قطعات کلمات مکنونه‌ فارسی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه