قسمت ۸۸ – فقره‌ هفتاد و هفتم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۳)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۸ – فقره‌ هفتاد و هفتم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۳)
۱۴ شهریور ۱۴۰۰

ای پسر انصاف

در لیل جمال هیکل بقا از عقبهٴ زمردی وفا به سدره منتهی رجوع نمود و گریست. گریستنی که جمیع ملأ عالین و کروبین از نالهٴ او گریستند و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب الأمر در عقبهٴ وفا منتظر ماندم و رائحهٔ وفا از اهل ارض نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظ افتاد که حمامات قدسی چند در دست کلاب ارض مبتلا شده‌اند در این وقت حوریهٔ الهی از قصر روحانی بی ستر و حجاب دوید و سوال از اسامی ایشان نمود و جمیع مذکور شد الا اسمی از اسماء و چون اصرار رفت حرف اول اسم از لسان جاری شد اهل غرفات از مکامن عز خود بیرون دویدند و چون به حرف دوم رسید جمیع بر تراب ریختند در آن وقت ندا از مکمن قرب رسید زیاده بر این جایز نه. انّا کنّا شهدآء علی ما فعلوا و حینئذ کانوا یفعلون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه