قسمت ۸۹ – فقره‌ هفتاد و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۹ – فقره‌ هفتاد و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

بررسی فقره هفتاد و هشتم کلمات مکنونه.

ای فرزند کنیز من
از لسان رحمن سلسبیل معانی بنوش و از مشرق بیان سبحان اشراق انوار شمس تبیان من غیر ستر و کتمان مشاهده نما. تخم‌های حکمت لدنّیم را در ارض طاهر قلب بیفشان و به آب یقین آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلدهٔ طیّبه انبات نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه