قسمت ۴ – فقره‌ اول کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴ – فقره‌ اول کلمات مکنونه فارسی
۰۸ دی ۱۳۹۸

ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است. ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین و ای هدهد سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مگیر و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو اگر بلامکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی.

فقره اول کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه