قسمت ۹۳ – فقره‌ هشتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۳ – فقره‌ هشتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی
۱۸ مهر ۱۴۰۰

بررسی فقره هشتاد و یکم کلمات مکنونه.

ای بندهٴ من
پست‌ترین ناس نفوسی هستند که بی‌ثمر در ارض ظاهرند و فی‌الحقیقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس معطّلهٴ مهمله ارجح عندالله مذکور.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه