قسمت ۹۲ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۲ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)
۱۱ مهر ۱۴۰۰

بررسی فقره هشتادم کلمات مکنونه، بخش دوم.

ای بندگان من
شما اشجار رضوان منید. باید به اثمار بدیعهٴ منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند. این است اسباب غنا یا اولی الألباب و انّ الأمور معلّقه بأسبابها و فضل الله یغنیکم بها و اشجار بی‌ ثمار لایق نار بوده و خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه