قسمت ۹۰ – فقره‌ هفتاد و نهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۹۰ – فقره‌ هفتاد و نهم کلمات مکنونه فارسی
۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ای پسر هوی

تا کی در هوای نفسانی طیران نمائی. پر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شیطانی شانه مرحمت فرمودم تا گیسوی مشکینم شانه نماییِ نه گلویم بخراشی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه