قسمت ۵۹ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۹ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

ای پسران غفلت و هوی

دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌اید و دوست مرا از خود رانده‌اید. چنان‌چه حب غیر مرا در دل منزل داده‌اید. بشنوید بیان دوست را و به رضوانش اقبال نمائید. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و دارند، ولکن دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدایت شما بلایای لاتحصی قبول فرموده. به چنین دوست جفا مکنید و به کویش بشتابید. این است شمس کلمه‌ صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده. افتحوا آذانکم لاصغاء کلمه اللّه المهیمن القیوم

فقره پنجاه و دوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه