قسمت ۶۰ – فقره‌ پنجاه‌ و سوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۰ – فقره‌ پنجاه‌ و سوم کلمات مکنونه فارسی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

ای مغروران به اموال فانیه

بدانید که غنا سدّیست محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمین را.

فقره پنجاه و سوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه