قسمت ۶۱ – فقره‌ پنجاه‌ و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۱ – فقره‌ پنجاه‌ و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۲۶ بهمن ۱۳۹۹

ای اغنیای ارض

فقرا امانت منند در میان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

فقره پنجاه و چهارم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه