قسمت ۴۹ – فقره‌ چهل و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۹ – فقره‌ چهل و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۰۲ آذر ۱۳۹۹

ای رفیق عرشی

بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مکن و عویل برمیار. یعنی بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلت نفسی مپسند تا ذلت تو چهره نگشاید. پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ایام عمر خود که اقل از آنی محسوب است فارغ باش تا به فراغت؛ از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مقر یابی.

فقره چهل و چهارم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه