Program Picture

گفتگو در قرنطینه

شرافت و صداقت
۲۰ دی ۱۳۹۹

در گفتگوی پدربزرگ و نوه‌اش صحبت از ارزش‌های حکومت دمکراسی می‌شود. آیا امروزه این سیستم حکومتی ممکن است در عمل دچار اشکالاتی شده که باعث شود از ارزش‌های حکومت مردم بر مردم کاسته شود و به انحراف برود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه