Program Picture

گفتگو در قرنطینه

سیاست و زندگی مردم
۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پدربزرگ و نوه درباره نقش سیاست‌مداران در وضعیت زندگی مردم صحبت می‌کنند و این که تصمیماتی که مدیران ممالک، مطابق میل اکثریت مردم می‌گیرند تا آن‌ها را راضی نگه دارند، آیا همگی به نفع مردم است ؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه